ANBI

1. STICHTING OUDE BEGRAAFPLAATS GOUDA

 

2. RSIN: 8073.78.690

 

3. Postadres: Ronsseweg 1 - 903 2803 ZA Gouda

 

4.  Doelstelling

De Stichting Oude Begraafplaats stelt zich ten doel om de culturele en historische waarden van de begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat te Gouda in stand te houden. Zij wil dit bereiken door alle grafstenen te inventariseren, documentatie over de begraafplaats te verzamelen, graven te conserveren en te restaureren en onderzoek te doen naar nabestaanden. Daarnaast worden activiteiten op en rond de begraafplaats georganiseerd en worden donateurs en fondsen geworven.

 

5.  Beleidsplan.

In de loop der jaren is een totale inventarisatie gemaakt van de graven op deze begraafplaats. Een register ligt in het baarhuisje en wordt regelmatig door bezoekers geraadpleegd. Ook is een zoekmogelijkheid op de website die door nabestaanden wordt bezocht.

Sommige grafstenen die gebroken zijn worden gerestaureerd, waarbij het beleid is om de oude begraafplaats niet nieuw te maken. Geen nieuwe stenen mogen toegevoegd worden. Een strooipad is aangelegd om verstrooiing van nabestaanden mogelijk te maken.

Streven is ook om jongelui kennis te laten maken met deze dodenakker. Scholen worden hiertoe uitgenodigd. Daarnaast proberen wij om deze begraafplaats meer bekend te maken bij de Gouwenaars. Velen blijken niet van het bestaan af te weten.

Kijk ook naar het totale beheerplan op de activiteitenpagina

 

6.  Bestuur

Peter Overkamp  (voorzitter)

Piet Streng (secretaris)

Wil Bik (penningmeester)

Koos Massar (informatie graven)

Bieneke van Wely (educatieve activiteiten)

 

7.  Non-profitorganisatie

De Stichting Oude Begraafplaats Gouda is een non-profitorganisatie.

Uit hoofde hiervan worden alle (bestuurs)activiteiten door onbezoldigde vrijwilligers verricht

 

 8. Activiteiten.

Extra aandacht is besteed aan het graf van Malva Marina Reyes, dochter van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Dit graf is onlangs ‘’ontdekt’’. Diverse groeperingen zijn hier langs geweest. Regelmatig zijn er open dagen.  Op klassedagen hebben een aantal scholen de begraafplaats bezocht.

4 mei is altijd een bijzondere dag, waarbij aandacht gegeven wordt aan de oorlogsslachtoffers, die hier begraven liggen. Bloemen worden op de graven gelegd en hier vanuit begint een stille tocht door de stad naar het gemeentelijk herdenkingsmonument. Monumentendag is ook speciaal. Het motto van deze dag ‘’symbolen’’ is aangegrepen om de grafsymboliek nader te bekijken. Foto’s zijn gemaakt van grafsymbolen, zoals palmtakken, geknakte bloemen enz. Hiervan is een boekje uitgegeven met een plaatsaanduiding op de begraafplaats. Regelmatig is er contact met nabestaanden die via het register de geliefden komen bezoeken.

Daarnaast zijn er excursies zowel voor buitenstaanders als insiders. Soms geeft de stadsecoloog een rondleiding voor het speciale groen wat hier opschiet. De vrijwilligers (2 tot 5) plegen continu onderhoud om grafstenen te repareren en het hoog schietende onkruid te verwijderen. Twee tot driemaal per jaar pleegt de burgerlijke gemeente onderhoud aan grasmaaien en bomen.

Een nieuwe activiteit is het houden van een grafrede bij het graf van een beroemde Gouwenaar. In 2017 zijn we hiermee gestart.

 

9. Financiële verantwoording

 

9.a  Balans op 31-12-2015

Vermogen op 1 jan. 2015       €   14680.20

Toename vermogen                €     1051.63

Bank                             3738.36

Spaarrekening             13159.47.

 

Vermogen op 1 jan. 2016        € 15731.83

 

Staat van baten en lasten 2015

Inkomsten         Uitgaven

Rente                                                       46.87

Donaties 2014                                       122.50

Donaties 2015                                    2499.00

Donaties 2016                                    1166.00

Giften                                                    226.00

Verstrooiing                                           125.00         

Naamplaatjes                                        240.00                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bankkosten                                                                  121.34

Drukkerij blad                                                               363.00

Verzending blad                                                            383.93

Bloemen 4 mei herdenking                                           120,00

Onkosten begraafplaats                                                         1111.97

Afboeking donaties 2014                                             107,50

Afboeking donaties 2016                                            1166,00

                                                         ----------- +         ----------- +

Totaal                                                € 4425.37          € 3373.74

Toename in 2015                        € 1051,63

 

Toelichting op inkomsten en uitgaven 2015.
Donaties en giften spreekt voor zich zelf.

Er hebben 2 verstrooiingen plaatsgevonden, waarvoor naamplaatjes op het rouwbord geplaatst zijn.

Twee nieuwsbrieven zijn gemaakt en verzonden aan onze donateurs.

Op de oorlogsgraven zijn op 4 mei bloemen geplaatst. De stille tocht is vanaf de oude begraafplaats gestart. De onkosten die op de begraafplaats gemaakt zijn zijn voor lijm om grafstenen te repareren, aanvoer zand en grond, een paar vogelhuisjes, vogelvoer en koffie voor de vrijwilligers.

 

Jaarverslag 2015   (link naar PDF-file)

Jaarverslag 2016   (link naar PDF-file)

 

9.b  Balans op 31-12-2016

 

Vermogen op 1 jan. 2016      

Kasrekening                           €    13159.47

Spaarrekening                         €      3738.36

Donaties uit 2015                   €     -1166.00

                                                   --------------- +

Totaal vermogen                     €     15731.83

 

Toename vermogen                                42.53

Bank                             1272.03

Spaarrekening             15846.83

Donaties 2017             - 1344.50

                                                      --------------- +

 

Vermogen op 1 jan. 2017       €   15774.36

 

 

Staat van baten en lasten 2016

Inkomsten         Uitgaven

Rente                                                       37.36

Donaties 2016                                    2684.00

Giften                                                    615.00

Subsidie                                                500.00

Verstrooiimg                                          100.00         

Naamplaatjes                                          326.00               127.50                                                                                                                                                                                                                                         

Bankkosten                                                                   129.24

Secretariaat                                                                       411.38

Drukkerij blad                                                               397.60

Verzending blad                                                            720.64

Bloemen 4 mei herdenking                                           120,00

Onkosten begraafplaats                                                         2313.47

                                                                  ---------- +      ----------- +

Totaal                                                € 4262.36          € 4219.83

Toename in 2016                        € 42.53

 

Toelichting op inkomsten en uitgaven 2016

Donaties en giften zijn van onze donateurs.

Wij hebben een subsidie ontvangen van een landelijk fonds voor onderhoud van begraafplaatsen.

Er hebben enkele verstrooiingen plaatsgevonden, waarvoor naamplaatjes op het rouwbord geplaatst zijn.

Jaarlijks worden twee nieuwsbrieven gemaakt en verzonden aan onze donateurs.

Op de oorlogsgraven zijn op 4 mei bloemen geplaatst. De stille tocht is vanaf de oude begraafplaats gestart. De onkosten die op de begraafplaats gemaakt waren voor een cursus snoeien voor onze vrijwilligers, aanschaf van een elektrische heggenschaar en gazonmaaier en ander onderhoudsmateriaal

 

Afrekening 2017

           In

          Uit

         Winst                                        € -1441,04

 

Balans op 31-12-2017

 

Vermogen op kas                        1272,03

1 jan. 2017  spaar                     15846,83

Donaties 2018                           -1310,50

Donaties uit 2016                     -1344,50 +

                                                                             14460,86

toename   vermogen                                         -1441,04 

                                                                                       -

Vermogen op 31-12-2017                            € 13022,82

 

Bank                                       1250,52

Spaarrekeningen               13082,80+

Donaties 2018                                                     1310,50+

Telling                               € 14333,32         € 14333,32